آیکوس ایران

تخفیف دار ها

نکته کلیدی همینجاست: در سیگار های معمولی، توتون در دمای بالای 600 درجه سانتی گراد سوزانده می شود که دود حاصله علاوه بر نیکوتین حاوی مقداری زیادی از مواد شیمیایی مضر برای سلامتی است. اما سیگار الکترونیکی IQOS توتون را در دمای بسیار پایینتری یعنی 350 درجه سانتی گراد بدون سوزاندن ، خاکستر و… گرم می کند. با حرارت پایین تر می تونید طعم واقعی توتون رابچشید.

از آنجا که تنباکو گرم شده و سوزانده نمی شود، میزان مواد شیمیایی مضر نسبت به سیگار معمولی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

پیام در واتساپ